PRAVIDLA

Vedení turnaje:

Lukáš Hájek

Michal Dombrovský

 

1. Hrací doba: 2x 20 minut hrubého času (poslední 2 minuty zápasu se hrají na čistý čas).
 
2. Rozbruslení: Před každým utkáním proběhne pouze párminutové rozbruslení bez kotouče. Týmy pak okamžitě nastupují k úvodnímu vhazování. V přestávce mezi poločasy mohou družstva vystřídat, brankáři si mohou během výměny stran pouze vzít na střídačce pití a hned se pokračuje ve hře. Žádáme týmy, aby nastupovali k utkáním včas. Rozhodčí budou zahajovat utkání přesně dle rozpisu, a je vyloučena možnost posunout začátek utkání z důvodu opoždění se některého z družstev nebo hráčů. V případě, že se tým nedostaví na utkání do 5ti minut od úvodního vhazování v minimálním počtu hráčů 7 + 1, bude zápas kontumován.
 
3. Soupiska: Všichni hráči nastupující k utkání musí být na soupisce týmu. Tu odevzdají organizátorům turnaje nejpozději týden před začátkem turnaje.
 
4. Start: Jeden hráč nesmí nastoupit na jednom turnaji za více než jeden tým.
 
5. Omezení startu:
Na soupisku týmu může být zapsán hráč, který splňuje tato kritéria:
– je starší věku 18 let,
– minimálně 10 let není registrován v žádné kategorii ČSLH, SZLH a pod.,
– registrovaný maximálně v kategorii dorost (pouze do 18 let věku včetně),
– nikdy neodehrál utkání v extralize juniorů (U20) nebo v družstvu dospělých v 2. lize a vyšší,                                        
– Výjimka: Hráč 50+ , který není minimálně 12 let registrovaný v žádné kategorii a byl v minulosti zapsán na soupisce týmu v kategoriích junioři nebo v družstvu dospělých může nastoupit,
– každý tým má nárok na jednoho hráče “žolíka”, který nesplňujě podmínky zmíněné výše. Tento hráč však musí být trvalou součástí amatérského týmu a nesmí být výkonnostně lepší než ostatní hráči daného týmu. Předturnajová schůze vedení turnaje a kapitánů týmů má právo tohoto hráče do turnaje nevpustit. 

6. Oddechový čas: Týmy mají možnost si vybrat oddechový čas pouze v posledních 2 minutách zápasu v playoff.
 
7. Hra tělem: Hra tělem je povolena pouze v případě, že jsou hráči v souběžné jízdě.
 
8. Zrychlené střídání: Jakmile se rozhodčí postaví na bod vhazování, na kterém bude probíhat následující bully, pískne a 5 sekund po hvizdu zahájí hru bez ohledu na to, jestli jsou družstva připravena ke hře nebo ne. V případech, kdy nelze hru takto zahájit (tyto případy jsou vymezeny pravidly LH), rozhodčí družstvo upozorní, aby nastoupilo ke hře. Když nedojde ke zrychlení, následuje vyloučení na 2 minuty za hráčskou lavici. (Pravidlo se bude striktně dodržovat zvláště při hře v oslabení).
 
9. Tresty: 2 minuty hrubého času, 5 minut hrubého času, 10 minut hrubého času osobní trest a osobní trest do konce utkání. Čas trestu začíná ubíhat ve chvíli, kdy rozhodčí znova zahájí hru po vyloučení. Pokud je hráč vyloučen do konce utkání, může v příštím utkání nastoupit. Pokud hráč obdrží trest ve hře automaticky nesmí nastoupit v příštím utkání.
 
10. Inzultace: Pokud hráč inzultuje rozhodčího je vyloučen z turnaje a zápas je zkontumován ve prospěch neprovinivšího se týmu (branky a nahrávky zaznamenané v tomto utkání se počítají do kanadského bodování turnaje), v případě druhé inzultace od hráče téhož týmu v dalším průběhu turnaje je vyloučen celý tým bez nároku na vrácení startovného a platby za ubytování.
 
11. Diskvalifikace: V případě porušení pravidla 3, 4 nebo 5 některým z družstev bude provinivší se tým okamžitě vyloučen z turnaje bez nároku na vrácení startovného či nákladů a všechny zápasy tohoto týmu budou zkontumuvány v neprospěch družstva za které tento hráč nastoupil (pokud pravidlo poruší ve fázi turnaje, kdy se hraje ve skupině). Pokud k porušení dojde v play-off, kontumuje se pouze aktuální zápas, tým je vyloučen a pořadí všech dalších týmů, které skončily v pořadí pod ním, se posouvá o jedno místo nahoru.
 
12. Totožnost: Hráči nastupují v turnaji na základě platných pravdivě vyplněných soupisek a platného průkazu totožnosti. Průkaz totožnosti bude žádán také v případě konfrontace daného hráče. Zároveň může být vyžádán kdykoliv v průběhu turnaje. Pokud hráč odmítne prokázat svoji totožnost, bude se postupovat stejně jako při porušení pravidla 3, 4 nebo 5 dle bodu 11. Diskvalifikace.
 
13. Počet hráčů: Maximální počet hráčů na soupisce jsou 2 brankáři + 18 hráčů v poli.
 
14. Dopsání: Hráči nemohou být doplněni na soupisku v průběhu turnaje.
 
15. Body: za vítězství tým obdrží 2 body, za remízu jeden bod, za porážku 0 bodů, ve skupinách utkání mohou skončit remízou, v play-off v případě remízy následují trestná střílení podle pravidla 16.
 
16. Trestná střílení: za každý tým jedou 3 hráči (každý jiný). O pořadí týmů rozhoduje los. V případě nerozhodnutí po 3 nájezdech pokračuje vždy jeden hráč (zde se již může hráč opakovat) za každý tým až do rozhodnutí.
 
17. Výzbroj a výstroj: Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji určené pro lední hokej (dáno pravidly LH).
 
18. Konfrontace: Konfrontace je možná kdykoli v průběhu utkání, ale pouze jednoho hráče z každého týmu v jednom poločase. Postup při konfrontaci: Kapitán družstva sdělí rozhodčímu nebo některému z pořadatelů kterého hráče chce konfrontovat, hráč bude podle soupisky zjištěn a okamžitě po utkání v neustálé přítomnosti některého z pořadatelů bude dle uvedených možností zjištěna jeho totožnost. Dále se bude postupovat podle pravidel. Po uplynutí času utkání už není možné provádět konfrontaci.
 
19. Protesty: Protest je nutné odevzdat pořadateli turnaje nejpozději 15 minut po skončení utkání se zálohou 1000,-Kč. Protest projedná komise ve složení hlavní pořadatel turnaje, rozhodčí daného utkání a oba kapitáni. V případě zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele. Konfrontace se nepovažuje za protest a řídí se vlastním pravidlem 18.
 
21. O pořadí ve skupině rozhoduje:
a) Počet bodů
b) Vzájemný zápas (v případě rovnosti bodů u více družstev rozhoduje minitabulka vzájemných zápasů těchto družstev, v této minitabulce rozhodují nejdříve body ze vzájemných zápasů a poté rozdíl skóre ze vzájemných zápasů)
c) Celkový rozdíl skóre
d) Více vstřelených branek ze všech zápasů
e) Los (pokud dojde k rovnosti u týmů, které spolu hrají poslední rozhodující zápas ve skupině bude los nahrazen trestnými stříleními podle pravidla 16)
 
22. Zakázané uvolnění: Píská se vždy, když kotouč vystřelený z vlastní poloviny přejde brankovou čáru (dle pravidel zakázaného uvolnění), nečeká se na dojetí hráče. Po zakázaném uvolnění smějí hráči obou týmů střídat.

23. Ocenění: První tři týmy získají pohár a medaile (max. 20 medailí na tým). Po skončení finálového zápasu bude vyhlášený ALL-STAR turnaje (5 hráčů a 1 brankář)

24. Barvy: V případě shody barevných kombinací dresů je tým uvedený v zápise jako “host” povinný změnit barvu svých dresů za jinou barevnou variantu. 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

1. Uschování cenností: Pořadatel turnaje ani provozovatel ZS neručí za cennosti (mobilní telefony, šperky, kreditní karty, klíče od auta, peníze, jakékoli průkazy, elektronika, PC a další věci značné hodnoty.) odložené v šatně. Místo pro uložení těchto věcí po dobu zápasu či turnaje je kancelář nebo vrátnice ZS.

2. Ztráta klíčů: Dojde-li ke ztrátě klíčů od šatny či jiným problémům spojeným s bezpečným zajištěním šatny je vedoucí mužstva takto postiženého povinen okamžitě informovat v prvé řadě pořadatele, který zajistí nápravu. Jiným postupem znemožňuje postižený pořadateli účelně a bezpečně řešit zabezpečení osobních věcí (oblečení, obuv, hokejová výzbroj a výstroj či jiné věci vyjma věcí uvedených v ustanovení 1.) odložených v této šatně. Pokuta za ztrátu klíčů je 1000 Kč. 

3. Zdravotní služba: Zajištěna po celou dobu turnaje přímo na ZS. Pořadatel se zavazuje zajistit první pomoc prostřednictvím školeného zdravotníka, popřípadě zavolání rychlé záchranné pomoci. Není v technických možnostech pořadatele v případě lehčích zranění zabezpečit odvoz do nemocnice (netýká se těžších zranění, které zabezpečuje pořadateli přivolaná rychlá záchranná pomoc).

4. Hráči nastupují k utkáním na vlastní nebezpečí

5. Vedoucí družstva: zodpovídá za to, že údaje uvedené na soupiskách jsou pravdivé. Vedoucí svým podpisem na soupisce bere na vědomí sankce za porušení pravidel.

6. Vyšší moc: Pořadatelé neručí za problémy vzniklé z důvodu vyšší moci.

7. Prezentace: Vedoucí pošle soupisku hráčů s daty narození nejpozději týden před zahájením turnaje na lukashajek4@gmail.com (aby pořadatelé mohli zkontrolovat, zda hráči splňují pravidlo 3 (účast ve vyšších soutěžích). Vedoucí jednotlivých týmů se dostaví do kanceláře vedení turnaje 60 minut prvním utkáním svého týmu, kde doplatí startovné, případně ubytování, převezme propozice a odevzdá podepsanou soupisku hráčů (nejsou povoleny přezdívky) s čísly dresů a označí brankáře. Poté proběhne prezentace všech hráčů, kde bude kontrolována jejich totožnost podle OP nebo cestovního pasu. Pořadatel má právo zkontrolovat totožnost hráčů kdykoli v průběhu turnaje a hráči mají povinnost ji doložit, v případě nedoložení se bude postupovat jako při porušení pravidla 3,4 nebo 5.

8. Alkohol: Pořadatelé žádají účastníky turnaje, aby v době mezi zápasy nepožívali alkoholické nápoje. Alkohol může zkazit zážitek z turnaje nejen vám, ale hlavně vašim soupeřům a organizátorům. V horším případě může znamenat zvýšené nebezpečí zranění nebo jiných někdy bohužel i životu nebezpečných zdravotních problémů.

Rostislav Dobřanský

Majitel www.mlsnyjazyk.com

Naplánujte si konzultaci