Sanace, rekultivace, nakládání s odpady

Provádíme a poskytujeme služby v oblasti průzkumu a sanací a rekultivací ekologických zátěží, horninového prostředí a skládek. Zajišťujeme likvidace ropných havárií a úniků kapalin, dále po povodních a požárech, rovněž pak přepravu a odstraňování odpadů vč. nebezpečných. Dlohodobé zkušenosti máme rovněž s demontáží a likvidací azbestu. Nabízíme komplexní služby v oblasti životního prostředí při vzniku jakékoliv mimořádné havárie, živlu, úniku nebo průsaku nebezpečných látek. Zajišťujeme služby pro pozemní a vodohospodářské stavby, odbahňování rybníků, provoz a čištění kanalizací, aj.

Využití VEP

Vedlejší energetické produkty, tedy popeloviny a strusky v různých formách mají uplatnění v mnoha oblastech, zejména v pozemním a dopravním stavebnictví (cementopopílkové směsi).

využití formou materiálu a certifikovaných výrobků,

využití při sanaci a rekultivaci  a krajinotvorbě (protipovodňové hráze apod.),

stabilizace území, důlních děl a podzemních nádrží a liniových staveb,

násypy dopravních staveb a jiných provozních ploch,

zásypy podpěr mostů,

náhrada podložní zeminy,

stabilizované podkladové vrstvy,

náhrada cementů a vápencových plniv,

zlepšení složení přírodního kameniva.

Odpady včetně nebezpečných

návrhy efektivního způsobu nakládání s odpady,

sběr, výkup, využívání nebo odstraňování odpadů,

vedení průběžné evidence odpadů, vypracovávání hlášení o produkci odpadů a další dokumentace,

vypracování a projednání provozních řádů zařízení k nakládání s odpady,

zpracování a aktualizace programů odpadového hospodářství,

návrhy, realizace a provozování monitorovacích systémů skládek,

návrhy optimálního způsobu čištění a likvidace odpadních vod,

práce a likvidace azbestu dle platné legislativy.

BLOG

Nejnovější článek

KONTAKT

Hubio s.r.o

Oběžná 162/17
Ostrava – Mariánské hory, 709 00

Rostislav Dobřanský

Majitel www.mlsnyjazyk.com

Naplánujte si konzultaci